الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الهه سلیمی - گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

نه خورشیـد ،

 

نه مهتـاب ،

 

درونـم را

 

به وجـد درآورده

 

سوسوی ستـاره ای

 

96/02/31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 

 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

روبرویم می نشیند

 

جای خالـیِ دوست

 

بر تمامِ صندلـی ها

 

96/02/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

 

دل در گروِ قنـات

 

می نهـد

 

بیـابانِ تشنـه

 

96/02/22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

و چه غـم ها

 

که در سنگرِ لبخنـد

 

پنهـان است

 

 96/02/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

  

 

 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

صد زبـان دارد

 

چشمـانِ خاموشت

 

95/06/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

آرام میگیـرد

 

سر بی سامانِ رود

 

بر سینه ی دریـا

 

96/02/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

به شیشـه می کوبد

 

تگـرگ ،

 

گاهی مـرگ

 

96/02/15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

گُل تعارف میکند

 

بوته ای

 

که پیراهن بهــار پوشیده

 

96/02/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

به دست های خالـی ام

 

رود

 

سیبی بخشید و رفت

 

96/02/09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

  

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

خـارج از پـرده

 

می خوانـد

 

پرنـده ی غمگین

 

96/02/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

دلباختـه درخت

 

پرنـده می پرد

 

از شاخـه ای به شاخـه ای

 

96/02/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

گـران ترین حرفِ دل

 

غـرق

 

در عمقِ سکـوت

 

96/02/09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

جوانه ای بخشیـد وُ

 

محو شد

 

بـاران

 

به سینه ی بیابـان

 

96/02/09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

در انبـوهِ ابرها

 

نهـان

 

پرنده ی سرگـردان

 

96/02/09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٥:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

جنگلِ سوختـه را

 

سبـز نخواهد کرد

 

بارانِ پس از صاعقـه

 

96/02/03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۱۸ ‎ق.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

تنهـایی ام را

 

شکستـه ام ،

 

فرصتِ پروازم باش

 

96/02/07ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۳٧ ‎ق.ظ روز ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

باز بـاران ...

 

باز بـاران ...

 

بخـوان وُ

 

مـرا

 

از پشتِ ابـرها

 

بیـرون بیاور

 

96/02/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

خواه توفـان

 

خواه نسیـم ،

 

سبـز می ماند

 

بوته ی کوچک ،

 

در پناهِ صخـره ها

 

96/01/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ روز ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

در جشنِ رنگ ها

 

می کشد آه ،

 

نقطه ی سیـاه

 

96/01/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

هر جوانه ی سبـز

 

اشارتی است

 

به جانب نـور

 

96/01/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

← صفحه بعد