الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الف.س.گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

پُشـتِ

 

لبخنـدِ شیـرینِ

 

لیمـوها ،

 

غمـی

 

تلـخ ست وُ

 

پنهـانی

 

95/06/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

چـراغِ چشـم

 

کم سـوست ،

 

با چلچـراغِ دل

 

بایـد

 

به تماشـای تو

 

بنشینـم

 

95/01/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۱ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

وزین ست وُ

 

بی وزن

 

به کَیلِ عُمـر

 

حجـمِ

 

سالهای بودنـم

 

95/09/08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

گـردباد

 

سر به صحـرا می گذارد

 

تا دلِ دریـا

 

نلـرزد

 

95/09/06ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز ٩ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خلـوتِ

 

جیب هـایَ ت

 

زیـر بـاران ،

 

دلتنگِ دستهـایَ م

 

می شـود ،

 

 آیـا هنـوز ؟

 

95/06/11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز ٧ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

وهـم است

 

نیشِ پنهـان شده

 

در پهنه ی تاریکـی ،

 

خواب از چشـمَ ت

 

که برخیـزد

 

پنـج انگشتت را

 

در دهانِ یک آشنـا

 

می یـابی

 

95/09/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

گفتـی

 

دل برای باختـن ،

 

به دریـا زدم

 

خستـه ؟

 

نــه ...

 

شکستـه

 

برگشتـم

 

95/08/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

بی بدرقـه ی

 

آب و آیینـه

 

عُمـر

 

میـرود

 

95/08/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ٢٩ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خـزان بـود وُ

 

در پـایِ درخـت

 

هـزار

 

شناسنـامه ی باطـل

 

95/08/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٥٧ ‎ق.ظ روز ٢٧ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

لافِ دریـاست

 

فرصتِ فرامـوشی ،

 

که یک

 

زخمِ کهنـه

 

نهنـگ را

 

به ساحل می کشـد

 

روزی

 

95/08/23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ٢٤ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پُر از

 

سـراب

 

می کنـد

 

عطـش ،

 

مُشـتِ

 

بیابان های مجنـون را

 

95/08/21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢۱ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

نـه بـذر

 

کـه برویَـد

 

در مـن

 

یـا زمیـن

 

که برویـاندم

 

در خویـش ،

 

نسیـم بـود ...

 

که آسـوده

 

می گذشـت

 

95/08/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٠٧ ‎ق.ظ روز ٢٠ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

سنـگ

 

چه می دانـد

 

از نازک دلـیِ

 

شیشـه

 

95/08/16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱٧ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

کارِ مـرداب است

 

مُـردن ،

 

در هیـچ گـوری

 

جـا نمی شـود ،

 

دریــا

 

95/03/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

چه حاجـت

 

به سنـگ !

 

مـاه

 

نشـانَ م دهـی

 

مُـوج

 

بر میـدارم

 

95/06/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

حضورت

 

پـرنده ام کـرد

 

راه میـروم

 

اوج می گیـرم

 

95/08/08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تا انتهـای

 

جهـان

 

با تـو

 

حـرف دارم ،

 

بخـوان مـرا

 

تمـام نکـن


95/06/16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز ٩ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

دریـا

 

باشد

 

بـرای رود ،

 

قدر سرچشـمه را

 

مـاهی های آزاد

 

می داننـد

 

95/08/07ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

آن نَفَـس

 

 کز تـو

 

پریشـان نشود

 

هیچ نیارزد

 

93/11/23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

ای رفتـه بی درنگ

 

نگاهِ خیره ی پنجـره

 

یک عُمـر

 

در قفای تـو

 

باز ماند

 

94/12/21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ٦ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد