الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الف.س.گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

گرفتـارِ

 

ابـری هستـم

 

که دائـم

 

خـودش را

 

در دلَ م

 

خالـی می کنـد

 

95/03/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز ٤ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

جـوانی

 

شوقِ بلبلـی

 

در سینـه ی

 

باغـی کهنسـال

 

95/09/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ٤ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

یادگارِ دوست

 

خنجـری

 

در کتفِ اعتمـاد

 

95/03/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ٢٧ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

گـرم و صمیمـی

 

از پشتِ کـوه می آید

 

خورشیـد

 

95/01/03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز ٢٦ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

درد هجـران را

 

پرنـده در

 

بالاتـرین پـرده

 

می خوانـد

 

95/06/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢٥ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

زندگـی

 

دَری

 

بر لولایِ بلاتکلیـف

 

95/06/16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا  

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز ٢٥ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

به اوج

 

اندیشید

 

رنگِ آسمـان گرفت ،

 

دریـا شد

 

95/06/13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا  

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ٢٢ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خریدارانِ دیـروز

 

مُفـت

 

می فروشنـد

 

امـروز

 

95/03/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا  

 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ٢٢ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

به جستجـویِ

 

او

 

از انـدرونی ام

 

عبـورمی کنم

 

95/10/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا  

 

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢٠ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

سنـگ

 

که می شـوی

 

غلیظ ترین خشـمَ ت را

 

به چه می بخشـی ؟

 

95/09/01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا 

 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱٥ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

با گُـل

 

که بنشینـی

 

پـروانـه

 

می شـوی

 

95/05/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

جُفـت بودند وُ جـور

 

کفـش ها

 

در انبـوهِ چـروک ها

 

95/09/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

هـو ... هـو ...

 

بر لـبِ بـاد

 

نـامِ او

 

95/09/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ٢٦ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

با انـارِ دل خـون

 

چه میگویـد

 

لبِ چاقـو ؟

 

95/09/22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢۳ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تنهـا اوست

 

که میدانـد

 

غیر از خـار

 

در آستینِ گـُل

 

چه عطـرها پنهـان ست

 

95/08/15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢٢ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

به کامِ گشنگـی

 

مُشت مُشت

 

مـرگ می پاشید

 

بـرف

 

95/09/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

 

بر نمی تـابد

 

 پلنگـی

 

که در آیینه ی مـاه

 

خویـش را

 

 می بینـد

 

95/09/16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۸ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خورشیـد

 

تابیـد

 

آب

 

به سرچشـمه

 

باز گشـت

 

95/09/16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱٧ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

در آتـشِ عطـشَ م

 

خنـده ی گـوارایَ ت

 

کــو ؟

 

95/09/15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱٦ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پُشـتِ

 

لبخنـدِ شیـرینِ

 

لیمـوها ،

 

غمـی

 

تلـخ ست وُ

 

پنهـانی

 

95/06/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد