الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الف.س.گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

ترس از تنهـایی

 

پای درخت را

 

به جنگل می کشد

 

96/01/04ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ٥ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

خوشا قلـم

 

که هنگامِ نوشتـن

 

نام تـو را می بوسد

 

96/01/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ٤ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

در قنوتِ سبـزِ درخت

 

به آسمـان میرود

 

آوای پرنـده

 

96/01/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ٤ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

شـرابی ناب

 

در غوره

 

پنهـان است

 

96/01/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ٤ فروردین ۱۳٩٦
تگ ها :

 

ولولـه انداختـه اند

 

گنجشک هـایِ اشتیـاق

 

بـر سیـم هایِ رابطـه

 

94/02/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

آمـدی

 

تا مشت بهـار

 

پوچ نباشـد

 

95/02/07ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

شمشیرِ صاعقه

 

درخت را

 

خط میزند

 

95/12/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:۱۳ ‎ق.ظ روز ٢٦ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

عطش بر لب

 

در آتشِ تاول ها

 

می سوزد کویـر

 

95/12/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ٢٦ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها : عطش ، آتش ، می سوزد ، کویر

 

دلم خـون است

 

از زبـانی

 

که ماشـه را می کشـد

 

95/12/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ٢٤ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها : دلخون ، زبان ، زخم زبان ، دلم

 

اسیرِ جلـوه ی خود بود

 

گُـل

 

در مسیرِ سیلاب

 

95/12/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

جویبـاری خرامان

 

گودالـی

 

چشم به راه باران

 

95/12/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

اشک های شـور

 

بوسه های شیـرین ،

 

صحنه ی

 

دیـدارِ رود با دریا

 

95/12/11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پشتِ

 

هر پنجره ی روشن

 

پروانـه ای

 

تنهاست

 

95/12/12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

در حسـرتِ چه

 

آب میشـود ،

 

صاحبِ یکرنگ ترین

 

قلبِ جهـان ،

 

بـرف ؟

 

95/12/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱٢ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

بـاد

 

بر عطرِ تـو پیچید وُ

 

جـوان شد

 

95/12/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

چیست زندگـی؟

 

کـرم وارگی،

 

پیـلگی ،

 

 پـروانگی

 

95/12/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

دلـم را

 

شـب

 

گرفتـه بود ،

 

مـاه

 

اگر نبـود

 

95/04/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

کـو کـو ؟

 

فاخته ای

 

جفتِ مرده اش را

 

زار می­گریست

 

95/12/06ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

کـو کـو ؟

 

فاخته ای

 

جفتِ مرده اش را

 

زار می­گریست

 

95/12/06ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

آدمـی

 

شمعی نیـم سوز

 

در مسیر بـاد

 

95/11/05ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد