الف.س (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الف.س.گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

در قفسِ سکـوت

 

نشـانده ام

 

پرنـده ی

 

فریـاد را

 

95/07/04ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

به زرق وُ برقِ

 

هیـچ

 

جُفتِ تـازه ای

 

نفـروشم ،

 

سالهـا

 

همرهـی

 

کفـش هایِ کهنـه ام را

 

95/06/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۳۱ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

هـر پاییـز

 

تنهـاییِ درخـت

 

عـریان می شـود

 

95/06/29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز ۳٠ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

چه حاجـت

 

به سنـگ !

 

مـاه

 

نشـانَ م دهـی

 

مُـوج

 

بر میـدارم

 

95/06/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

از پرنیـانِ

 

 ابـرها

 

 زخـم هایِ بـارانـی

 

 مـرا

 

 مرهمـی بسـاز

 

 95/06/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ٢٥ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

همیشـه

 

دردِ هجـران را

 

پرنـده

 

در بالاترین پـرده

 

می خـواند

 

95/06/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢٥ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تا کـه

 

دلتنگَ ت باشـم

 

ای شهـر ،

 

لا بـه لایِ

 

هر کوچـه و بـرزنَ ت

 

خاطـره ای

 

پنهـان کـرده ای

 

95/06/23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

مــاهِ من بـاش وُ

 

بُگـذار بـرایَ ت

 

آغـوشِ باز

 

یـک پنجــره

 

باشـم

 

95/06/23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تمـامِ آدمـی

 

یک تَـن

 

و یک مَـن ،

 

در ایـن

 

اَشـرفی

 

پس کجـاست

 

آن جایِ خالـی

 

کـه از آنِ اوسـت ؟


95/06/22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ٢٢ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

مـا

 

پرنـده های

 

بی دفاعـی بودیـم

 

که تنهـایی

 

هـر بـار

 

به شکلـی

 

مـا را

 

شکـار می کـرد


95/06/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

روشـن تر از

 

آب

 

آتـش ،

 

آنچه پروانـه

 

در آن

 

تَـن شُسـت


95/06/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

دلتنـگِ آن

 

وحـدت ،

 

پریشـانَ م

 

از این کثـرت


95/06/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

غمـی

 

تلـخ ست وُ

 

پنهـانی ،

 

پُشـتِ

 

لبخنـدِ شیـرینِ

 

لیمـوها

 

  95/06/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تا انتهـای

 

جهـان

 

با تـو

 

حـرف دارم ،

 

بخـوان مـرا

 

تمـام نکـن

 

95/06/16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱٧ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

بـاز می شـود ،

 

بستـه می شـود ،

 

بـاز می شـود ،

 

بستـه می شـود ،

 

جهـان

 

پُر از

 

درهـای بلاتکلیف

 

95/06/16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱٧ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

سـری

 

در گذشتـه

 

سـری

 

در آینـده ،

 

کلافِ درهمـی ست

 

سـر

 

95/06/15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٥ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

درآزمـونِ نـور

 

درخشیـدند

 

آفتابگـردان ها

 

شاگـردانِ

 

خورشیـدند

 

95/06/14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱٥ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

آدمـی

 

گـودالـی

 

کوچـک

 

با ژرفـایِ

 

نا محـدود

 

95/06/14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱٥ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

نشستـه ام

 

در ایستگـاهِ

 

ابـر ،

 

در انتطـارِ

 

بـاران

 

95/06/14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱٥ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پـژواکِ صـدای

 

اوسـت

 

هر طنیـن

 

که از

 

کـوهِ دل

 

برخیـزد

 

95/06/13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد