الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الهه سلیمی - گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

کلکِ ابـر

 

چیزی می نویسد بـاد

 

بر آسمـان

 

96/02/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٥:٠٢ ‎ق.ظ روز ٢٠ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

در آغوشِ گُل

 

زنبـوری

 

در اندیشه ی گلی شیـرین تر

 

96/03/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

اولین موی سفیـد

 

بهـار وُ

 

نم نمِ بـرف ؟

 

96/03/14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

اولیـن روز وداع

 

میانِ من و سکوت

 

غوغای دلتنگـی

 

96/03/15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۳:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

دلِ صافِ آیینـه

 

نشـانم داد

 

آنچـه در دل دارد

 

96/03/14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱٥ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

دفترِ خاطـرات

 

دستم در پیِ

 

ورقِ باد برده میگـردد

 

96/03/11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱٥ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

هر حرف و گفتی

 

هـای و هـو ست ،

 

تشنه ی اشـارتی

 

از سوی چشمـانِ توام

 

96/03/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

هر سپیـده

 

خامـوش می شود

 

یک چراغِ ستـاره

 

از این ایوانِ بلنـد

 

96/03/05ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

از عشـق

 

چند گُلِ سـرخِ خشک

 

لای دفترِ خاطـرات

 

96/03/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۱ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

لحظه ی دیـدار

 

با شـور می خواند رود

 

دریـای من ، درود

 

96/03/03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۱ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

نگاه می کنـم به خود

 

جز آنچـه اوست

 

نیستـم

 

96/03/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۱ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

نه خورشیـد ،

 

نه مهتـاب ،

 

درونـم را

 

به وجـد درآورده

 

سوسوی ستـاره ای

 

96/02/31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 

 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱ خرداد ۱۳٩٦
تگ ها :

 

روبرویم می نشیند

 

جای خالـیِ دوست

 

بر تمامِ صندلـی ها

 

96/02/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

 

دل در گروِ قنـات

 

می نهـد

 

بیـابانِ تشنـه

 

96/02/22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

و چه غـم ها

 

که در سنگرِ لبخنـد

 

پنهـان است

 

 96/02/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

  

 

 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

صد زبـان دارد

 

چشمـانِ خاموشت

 

95/06/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

آرام میگیـرد

 

سر بی سامانِ رود

 

بر سینه ی دریـا

 

96/02/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

به شیشـه می کوبد

 

تگـرگ ،

 

گاهی مـرگ

 

96/02/15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

گُل تعارف میکند

 

بوته ای

 

که پیراهن بهــار پوشیده

 

96/02/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

 

به دست های خالـی ام

 

رود

 

سیبی بخشید و رفت

 

96/02/09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

  

  
نویسنده : الهه سلیمی (گلسا) ; ساعت ٦:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٦
تگ ها :

← صفحه بعد