الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الف.س.گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

کـو کـو ؟

 

فاخته ای

 

جفتِ مرده اش را

 

زار می­گریست

 

95/12/06ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

کـو کـو ؟

 

فاخته ای

 

جفتِ مرده اش را

 

زار می­گریست

 

95/12/06ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ٧ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

آدمـی

 

شمعی نیـم سوز

 

در مسیر بـاد

 

95/11/05ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ٦ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

نام تـو

 

می رقصـد

 

بر بنـد بنـدِ

 

تـارهای صـوتی ام

 

95/04/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ٥ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

بر یکرنگـیِ برف

 

ردِ پای بسیـار

 

ـــــــــــــــــــــ

 

دو رنـگ میشود

 

برفِ پـا خورده

 

 

95/12/01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ٢ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پرنـده می شود

 

در اوج

 

بادبادکِ بی نـخ

 

95/11/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱ اسفند ۱۳٩٥
تگ ها :

 

می کِشـد آه

 

در اتـاقِ تاریکَ ش

 

مـاه

 

95/05/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:۳۸ ‎ق.ظ روز ۳٠ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

چتـرِ بی تشویش

 

فـارغ از

 

خودزنی بـاران

 

95/11/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پناه به سایـه می برد

 

دل سوختـه

 

از نورِ آفتـاب

 

95/11/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

در سکـوت و نگـاهَ ت

 

اندازه میگیـرم

 

عمقِ دریـا را

 

95/10/10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:۳٥ ‎ق.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

در مصافِ بـاد

 

پرنـده

 

در اوج

 

95/11/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

به تکثیـرِ یادِ دوست

 

نشستـه

 

آیینه ی شکستـه

 

95/11/05ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

شمعِ نسوختـه

 

تاریک است

 

95/11/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

هرجـا

 

به سمتِ نـور

 

مـی روی

 

من سایه ی تـوام

 

94/02/05ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز ٢٤ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خاکستـر

 

با لحنِ تندِ آتـش

 

آشنـاست

 

95/11/04ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز ٥ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

گرفتـارِ

 

ابـری هستـم

 

که دائـم

 

خـودش را

 

در دلَ م

 

خالـی می کنـد

 

95/03/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز ٤ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

جـوانی

 

شوقِ بلبلـی

 

در سینـه ی

 

باغـی کهنسـال

 

95/09/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ٤ بهمن ۱۳٩٥
تگ ها :

 

یادگارِ دوست

 

خنجـری

 

در کتفِ اعتمـاد

 

95/03/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ٢٧ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

گـرم و صمیمـی

 

از پشتِ کـوه می آید

 

خورشیـد

 

95/01/03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز ٢٦ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

 

درد هجـران را

 

پرنـده در

 

بالاتـرین پـرده

 

می خوانـد

 

95/06/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز ٢٥ دی ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد