الف.س (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الف.س (گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

آمـدی ،

 

رفتـم ،

 

زین پس

 

مـن

 

انعکاسِ

 

تـوست

 

در این جهـان

 

95/06/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۳ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

سکـوت ِ

 

دیـوار را

 

می شکنـد ،

 

خنـده ی زیبـایِ

 

تــو

 

در قـاب

 

95/06/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

  

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:۳۸ ‎ق.ظ روز ۳ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

به آسمـانی

 

می مـاند

 

کـه از

 

اتفـاق پرنـده

 

تهـی ست

 

آدمـی ،

 

بی عشـق ...

 

95/06/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٤٥ ‎ق.ظ روز ۳ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

بر ایـن

 

برهـوتِ ناپاک

 

ببـارد

 

کـاش ،

 

ذره ای

 

از معصـومیتِ

 

چشمـانِ تـو

 

95/06/01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ٢ شهریور ۱۳٩٥
تگ ها :

 

بـاز

 

می کِشـد

 

آه

 

در اتـاقِ

 

تاریکَ ش

 

مـاه

 

95/05/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

سوزِ سـردی

 

می آیـد

 

از آن حفـره

 

کـه در

 

سمتِ چپِ

 

سینـه ام

 

باز کـرده اند

 

95/05/28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تا ابـد

 

قفـس

 

در اسـارتِ

 

خاطـراتِ

 

یک پرنـده

 

می مانـد

 

95/05/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

  

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ٢۸ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

زمیـن

 

تمـامِ

 

زیبـایی اش را

 

به گُـل ها

 

بخشیـد

 

95/05/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز ٢۸ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پیـر شـدند

 

به پـایَ م ،

 

کفـش هایم

 

95/05/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢٧ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

به زیرِ پـایَ ت

 

نگـاه کُن ،

 

در آغـوش ِ مـاه

 

جاذبـه ای نیست

 

95/05/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ٢٦ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پرنـده

 

پریـد ،

 

تنهـایی

 

شاخـه را

 

لـرزاند

 

95/05/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ٢٦ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

و در

 

خـارزار

 

گلـی روییـد

 

تا رسـولِ

 

مهـربانی

 

باشـد

 

95/05/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ٢٥ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

و هر بـار

 

آتـش از

 

گـورِ کبریت هـا

 

برخـاست

 

دودش امـا ،

 

عمـری

 

به چشـمِ

 

کُنـده ها

 

می شـد

 

95/05/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خندیـدی وُ

 

گُـل

 

معنـا شد

 

95/05/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

لا به لایِ

 

چین هـای مغـزمان ،

 

درونِ

 

دهلیـزهای قلـب مان ،

 

خاطـره ای

 

همیشـه

 

پنهـان است

 

95/05/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

چشمـانِ

 

خامـوشَ ت

 

صـد زبان

 

دارد

 

95/05/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

او که رفت

 

دانستـم

 

جهـان

 

یک

 

گُلدانِ خالـی ست

 

95/05/21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز ٢۳ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

از او گفتـن

 

مور مورِ  وسوسـه ای ست

 

که گـاه

 

به جـانِ شعـر

 

می اُفتـد

 

95/05/21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢۳ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

... مثـلا

 

چشم های تـو ،

 

حـرف ندارند

 

امـا ،

 

حرف های بسیـار دارنـد

 

95/05/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱٩ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

 

سـلامِ ساده ام

 

هنـوز

 

در پـِیِ

 

علیـک

 

می گـردد

 

95/05/18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلس

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۸ امرداد ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد