الهه سلیمی (گلســا)

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الهه سلیمی (الف.س.گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

هر ابـر

 

نامه ی دلتنگـی

 

دریـا ست

 

در فـراقِ

 

آسمـان

 

95/03/21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

آسمـان

 

بُغضَ ش را

 

بر شـانه ی پاییـز

 

شکسـت

 

95/07/15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱ آبان ۱۳٩٥
تگ ها :

 

چیست آدمـی ؟

 

پرسیـدم ،

 

گفـت :

 

آنچـه بایـد بشـوی

 

95/06/07ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٢۱ ‎ق.ظ روز ۳٠ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خوشا

 

سـروی

 

که بی شکوفـه

 

بهـارِ مُدام ست ،

 

در جنگلـی

 

که زیبـاترین

 

درخـت

 

به توفـانی

 

سایـه اش را

 

دریـغ میکند 

 

95/05/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 
 
  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

هـر پاییـز

 

تنهـاییِ درخـت

 

عـریان می شـود

 

94/06/29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


94/06/29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تنهـایی

 

اتاقی ست

 

که چراغِ دلَ ش

 

سوختـه

 

94/12/27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٢۸ ‎ق.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

از کدام زاویه

 

می تابی

 

که با سایه

 

همسایه ام ؟

 

95/07/26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:٥٢ ‎ق.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خامـوش بـودم

 

پروانـه ای

 

آمـد

 

مـرا

 

روشـن کـرد

 

95/04/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ٢٥ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

پرنـده

 

پریـد ،

 

تنهـایی

 

شاخـه را

 

لـرزاند

 

95/05/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٠۱ ‎ق.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

وزیـد

 

بر خاکستـرم ،

 

هوشیـار

 

شـدم

 

95/06/07ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢٤ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

دیـوارِ سکـوت را

 

ضربـه ها

 

می سـازند ،

 

درد

 

میـراثِ

 

هوشیـاری ست

 

95/05/22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢۳ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

او که رفت

 

دانستـم

 

جهـان

 

یک

 

گُلدانِ خالـی ست

 

95/05/21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢۱ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

از آسمـان بر زمیـن ،

 

از زمیـن بر آسمـان ،

 

ستارگان را

 

هجـرتِ مداوم است

 

95/07/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز ٢۱ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

جهـان را

 

تـار می بینـد

 

شیشـه ی

 

خـط افتـاده

 

95/07/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تنهـا

 

او

 

هـم پروازِ مـن است ،

 

حتی اگـر آسمـان

 

از پـرنـده

 

پُـر باشـد

 

95/07/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

تنهــایی ات را

 

می شکننـد

 

تا در اوج

 

رهــایَ ت

 

کننـد

 

95/07/17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

گـاه

 

بَر نیمه ی پُـر

 

گـاه

 

بَر نیمه ی خالـی

 

فـرو می رود

 

آرام آرام ،

 

ریشـه ام

 

اندیشـه ام

 

95/01/05ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۸ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

درد

 

مـا را

 

بزرگ می کـرد

 

دلتنگـی امـا ،

 

همیشـه

 

از مـا

 

چند سالـی

 

بزرگتـر بود

 

95/03/20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۸ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

خواستـم

 

رهـا شوم

 

از چنگِ این

 

ابـرِ مغموم ،

 

خـاکِ نم خورده

 

ناگاه

 

بوی تـو را

 

آورد

 

95/03/09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۸ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

 

دست می بَرم

 

به جیب هایِ

 

شـب ،

 

مُشتَ م پُر از

 

ستـاره

 

می شود

 

95/04/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی.گلسا

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۸ مهر ۱۳٩٥
تگ ها :

← صفحه بعد