گلســا

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الف.س (گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

 

نقطـه ها را بـردار

 

مرغِ شیدای غزل

 

میل پریـدن دارد ...

 

 پاییز 92 ــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٦:٢۸ ‎ق.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

 
 
از عطرِ 
 
 
لبخنــدِ تــو
 
 
 .... گــُـل می چکــد
 
 

94/2/28  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

               
  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

نبـضِ تپنـده یِ

 

کـدام آسمـانی

 

که واژه هـایِ سپیـد

 

در بیکـرانِ آغوشِ تــو

 

اوج می گیـرنـد

 

94/2/29  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

چگـونه میتـوان

 

اعتمـاد کـرد

 

به پرستـویی

 

کـه از

 

چهـار فصلِ عشـق

 

فقـط

 

بهــارش را

 

می شناسـد

 

94/2/29  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

خوشـه خوشـه یِ

 

چشـمَ ت را

 

گوشه یِ کـدام

 

خُمخـانه خوابانـده ای

 

که تا نگـاه می کنی

 

از لبَ م

 

غــزل غــزل

 

شـرابِ عشق می چکـد

 

94/2/27  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

بعدِ مـرگ

 

قلبَ م را

 

به سینـه ای

 

پیـوند بزنیـد

 

که رسـمِ عاشقـی را

 

خوب بَلـد باشـد

 

94/2/26  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

فصـل ،

 

فصلِ سپیـدِ

 

واژه هـایِ

 

نـُقلـی و شیـرین است

 

بـا نسیمـی

 

تکـانَ م بـده

 

ای عشــق

 

94/2/25  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

پاک و روشن

 

از قلبِ سـُرخِ

 

کدامین بـاغ

 

سرک کشیـده ای

 

کـه در دلَ م

 

شوقِ دیـدار می نشـانی؟

 

94/2/24  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

سیبِ سـُرخِ حـوّایَ م

 

کـه از

 

سرشـاخه هایِ عشقَ ت

 

آویختـه ام

 

94/2/21  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

و عشق یعنی

 

نهالی باشم

 

تحت الشعاع

 

اردیبهشت تو

 

94/2/20  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

نه یـک روز

 

که هــر روز

 

سـاده و  بی تکلـف

 

میـانِ

 

 پرانتزـِ آغـوشِ مان

 

فـواره یِ احسـاس

 

سـر به فلـک

 

می کشـد

 

94/2/20  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

فــردا دوبـاره

 

از این خیـابـان

 

می گـذری

 

و در همین حوالـی

 

نهــالِ پـُر شکـوفه ای

 

تمـامـیِ

 

طـوفانِ دیشب را

 

فرامـوش میکنـد

 

94/2/19  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

پـرده در پـرده

 

ابرهـای

 

بُغضـی و دلتنـگ

 

آسمانـی ست

 

در مـن

 

که هر بهــار

 

از شـوقِ دیـدارت

 

هـُوری دلَ ش

 

قطـره قطره میریزد

 

94/2/18  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

بایـد

 

تسویـه حساب کنیـم

 

به قـدرِ

 

تمـامِ روزهـایی

 

که رفتـه ای

 

مانـدن بدهکـاری

 

94/2/17  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

مـرا

 

در چهـاردیـواریِ

 

آغـوشَ ت

 

خانـه نشین کـُن

 

94/2/17  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

لرزیـد ...

 

کنـده شد ...

 

افتـاد ...

 

سیبِ دلَ م

 

تمـامَ ش اتفاقی سـاده بود

 

تا مـن

 

به جذبـه ی

 

چشـمِ تـو

 

ایمـان بیـاورم

 

94/2/16  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

از تـو

 

سخـن می گـویم

 

و از چالـشِ چشـمَ ت ،

 

که تفسیـر عشـق را

 

به ژرفـای اقیانـوس ها

 

می بَـرد

 

94/2/16  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

مثـلِ

 

ایـوان هایِ قدیمـی

 

بهـارخـوابِ

 

آغـوشَ ت

 

جـایِ دنجـی ست

 

94/2/16  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

  

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

زنـدگــی

 

با روزهـایِ بی مـزه اش

 

طعـم و تعریفـی

 

نداشت

 

تا نمکِ لبخنـدِ تــو

 

آمـد به میـان

 

94/2/15  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

  

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

در خشکسالـیِ

 

محبـت

 

نـم نـمِ

 

بـارشِ حـرف هایِ

 

ابـری و دلتنـگ

 

و کمتـر کسی ، امــا

 

عطـرِ خـاکِ

 

بـاران خـورده را

 

مـی فهمـد

 

94/2/14  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

پاکــ تـر از

 

ذهـنِ گیـاه

 

اردیبـهشـتِ

 

لبـخنـدَت

 

مــــرا

 

از عَــدَم

 

بـه عَــدَن

 

پیوند  می دهــد

 

94/2/13  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تا عاشـق نباشی

 

نمی فهمـی

 

هـوسِ

 

رقصیـدنِ بـاد

 

در پیـراهنِ

 

 گـُل گـُلیِ

 

بهــار

 

چه تعبیـرِ شاعـرانه ای

 

دارد

 

94/2/13  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

در فراسـویِ

 

مرزهـایِ جنـون

 

 بیـدِ

 

بد مستَ م

 

که

 

نیروانایِ خاکسترش

 

عاشقانه

 

سر می سپارد

 

بر پایِ باد

 

94/2/12  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)
  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

هـر دو سـویِ

 

این دریچـه

 

رگبـارِ دلتنگــی

 

به شیشه

 

مُشت می کوبـد

 

94/2/12 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

قطره قطره

 

اشک شورِ

 

چشمِ ماهی ها

 

دریا شد

 

94/2/11 ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

قصـه

 

شیــرین

 

امــا

 

تیشـه با

 

دستِ فـرهـاد

 

بیگـانه بـود

 

93/11/16 ــــــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

برایِ توست

 

که سـُرخ ترین

 

حرفِ دلَ م را

 

بر دشتِ جنــون

 

پاشیـده ام

 

94/1/8  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)
  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

مثل صبـح

 

با خورشیـد

 

مـــن

 

از تــــو

 

شـروع می شوم ...

 

94/1/3  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

شـررِ

 

شـوق و جنـون

 

بـر

 

دلِ عاشـق

 

ببایـد

  .......

عمـرِ آن

 

شعلـه

 

کـه

 

رقصـان نشـود

 

دیـر نپایـد

 

 

93/10/10 ــــــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

حبه حبه

 

خنده ات افتاد

 

در فالَ م

 

لحظه لحظه

 

با تو

 

شیرین میشود

 

حالَ م

 

93/10/10 ــــــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تـــــو

 

از سـمتِ بـادهـا

 

آمـــدی

 

تـا شعلـه ور کنــی

 

آتـشِ عشــق را

 

زیـرِ خاکـستــر

 

جـانـَـم

 

94/1/12 ــــــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

معطـر به

 

عشـق

 

می آیـی

 

دلَ م

 

سمتِ تــو

 

سجـده میکند

 

94/1/1 ــــــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

هـر چـه
دشتِ خاطراتَ م را
میـن یابـی می کنـم
بـاز از تــو
خاطـری جامانـده
تا تَرکِـش شود
بر جـانِ مـا

94/1/10  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

بـُرنده تـر و
زهـرآگیـن تـر است
تـیــغِ
خشکیــده
گلِ سـُرخی
که عطـرِ عشـق
از سـرش
پریـده باشـد

94/1/9  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

جـام به جـام
بـاده ی
چشـمِ مست
تــو
بـوی ِ بهــــار
می دهــد

94/1/6  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

هـر روز
کـه بی تــو
بیایـد
دلَ م
بیشتـر
تــو را
می خواهـد

94/1/5  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

مـُرغِ شیـدایِ
دلَ م
نشستـه بـر
ایـوانِ انتظـار
با دستِ
مهـربانَ ت
مُشتـی غزل بپـاش
بر صبـحِ زندگــی

93/11/18  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

وقتـی
دلَ ت
درگیـرِ مانـدن
نیسـت
تـبِ رفتــن
تنها عـلاج
میشـود

93/10/8  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

صـد بار
تا تــو
دویدم ، امـا
هر جـا
که رسیـدم
دلَ ت
کوکِ رفتــن
بــود

93/11/15  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تـا مهـربانی ها را
شـکستـی
پـایِ آمـدنَ م
زخـم شد

94/1/14  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

چگـونه
بجویمَت ،
که چـون
هــوا
به چشـم
نیستی ، امـا
زنـده میداری
مــرا

93/12/27  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

   
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

چشمـی

که خـو کـرده ی

تاریکــی بود

روشن تـرین

حـرف ِ روز را

با عینـکِ دودی

می خـواند

94/2/10  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

بهـــار

از شکوفـه هـا

مــن

از تــو

لبریــزم ...

94/1/15  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

گـُل به گـُل

مشتـاق تر ،

مـُرغِ شیـدایِ

گلستـانِ تـوام

ای از بهــار لبریـزتـر

94/1/16  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تـا تــو

بـُن بستـی

مـن پـُر از

پـروازم

94/1/17  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

زبـانِ آتـش را ،

خاکستـرِ سـرد

خـوب

می فهمـد

94/1/17  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تاریکــیِ

شـبَ ت را

مــاه

شـدم ، امــا

تـــو

نیمـه ی روشـنِ

منـــی

94/1/18  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

هق هقِ چشـمَ ت

بــاران

قبلـه ی دلَ ت

خـورشـید

نــوری

کـه از تـــو

عبـور میکنـد

رنگیـن کمــان

مـی شـود

94/1/19  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

پشـتِ ایـن

سـایـه ها

هیــچ

تــویـی

پیـدا نیـست

94/1/21  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تـــو

در متـنِ جـاده

همیشـه

نقطـه ای

94/1/20  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

زیــرِ

آوارِ فروریختــه ی

خـاطـــره ها

دل

پـُـر از

فــریـاد اسـت

94/1/21  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

صبـحِ سعادتَ م

کـه از

چشمـه ی

خورشیـدِ تــو

نـوش میکنم

آوایِ

سپیـده دَم را

94/1/22  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

غلـط افتـاده

بـر تحـــریـرِ

این تقـدیـــر

کـه از ایـن

مـــا ،

تـــو

جــا مـانـــدی

94/1/23  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

 بـه شش کُنــجِ

دلَ م
چنـان روییــده ای
کـه راه مـی رومُ
دستِ خیـال
از حافظـه ام
عطــرِ تــو را
می چینـــد

94/1/24  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

و از تــــو

عشـق

پیچــکِ

سبــزِ بهــارست

که قـاب میگیـــرد

حیــاتِ

قلبَ م را

94/1/24  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

در بی نهـایتِ

عبـــور

تـــــو

فتـحِ رفتنــی

مـن امـــا ،

سـربـازی

کـه بـا

هـر خاطــــره

تـَن به تـَن

جنگیــده اسـت

94/1/25  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

بـر آن در

کـه بر

عشـق

بستـه بـودی

نـوشتــم ،

آمــدیـم

نبـودیـد

رفتیـــم ...

94/1/27  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

در مـداری

ایستـاده ام

که جـز

سپیـدیِ

اندیشـه یِ خیـالَ ت

هیـچ شَهپـری

اوجِ پـروازم را

نمی سـراید

94/1/28  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

تــو آن
زاویـه یِ نــور
که دهلیـزِ
قلبَ م را
می شکـافد

 

مـن امــا ،
غبـاری
کـه در
روشنایِ آغوشَ ت
شناور ست

94/1/29  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

از گلستـانِ
دستـانَ ت
گـُل واژه هـایِ
معطـر به
عشــق
بر انـدامِ شعــر
می پیچـد

94/1/30  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

کویـــرِ سینــه ای

در مـن ،

عطـــرِ باران می دهــد

از تــو ...

94/2/1  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

از تــو خوابــی

کـه مــرا

در خــورِ تعبیـر نشد

94/2/1  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

امـروز هـم
امتـدادِ نبـودنِ
دیـروز تـوست

94/2/3  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

ولولـه انداختـه اند
گنجشک هـایِ اشتیـاق
بـر سیـم هایِ رابطـه

94/2/3  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

از تـــو
یـک غــمِ مــوزون
در قالـبِ شعـــری
کـه از سـوزَش
صـد گـُـلِ آه
بـر سینــه
پَـر پَـر می شـود

94/2/3 ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

دیـــوارم
تـو در مـن
یک پنجره وا کـُن

شبِ غــم را
از روزنِ خورشیــد
بـه لبخنــدی
تــو پـَرپـَر کـُن

94/2/3 ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

رو بـه
لبخنـــدِ تـــو
ایـستـادمُ
عـمـقِ آینـــه را
فهمیـــدم

94/5/2 ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :

 

و عشـق
زنـی ست
که سیبِ سُـرخِ
دلَ ش
بـویِ بهشت
می دهـد

94/2/6 ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

  
نویسنده : الف.س (گلسا) ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
تگ ها :