گلســا

وبلاگ رسمی شعرها و نوشته های الف.س (گلسا) ؛ کپی و استفاده از اشعار و شعروگرافی های این وبلاگ تنها با ذکر نام نویسنده ی آن مجاز است

» ۱ امرداد ۱۳٩٦ :: ۱ امرداد ۱۳٩٦
» ٢۳ تیر ۱۳٩٦ :: ٢۳ تیر ۱۳٩٦
» ۱ خرداد ۱۳٩٦ :: ۱ خرداد ۱۳٩٦
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» ٤ فروردین ۱۳٩٦ :: ٤ فروردین ۱۳٩٦
» ٢ اسفند ۱۳٩٥ :: ٢ اسفند ۱۳٩٥
» ٤ بهمن ۱۳٩٥ :: ٤ بهمن ۱۳٩٥
» ۱٥ دی ۱۳٩٥ :: ۱٥ دی ۱۳٩٥
» ٥ آذر ۱۳٩٥ :: ٥ آذر ۱۳٩٥
» ۱ آبان ۱۳٩٥ :: ۱ آبان ۱۳٩٥
» ٤ مهر ۱۳٩٥ :: ٤ مهر ۱۳٩٥
» ٢ شهریور ۱۳٩٥ :: ٢ شهریور ۱۳٩٥
» ٢ امرداد ۱۳٩٥ :: ٢ امرداد ۱۳٩٥
» ۳ تیر ۱۳٩٥ :: ۳ تیر ۱۳٩٥
» ۱ خرداد ۱۳٩٥ :: ۱ خرداد ۱۳٩٥
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» ٥ فروردین ۱۳٩٥ :: ٥ فروردین ۱۳٩٥
» ٢ اسفند ۱۳٩٤ :: ٢ اسفند ۱۳٩٤
» ٧ بهمن ۱۳٩٤ :: ٧ بهمن ۱۳٩٤
» ٢ دی ۱۳٩٤ :: ٢ دی ۱۳٩٤
» ۳ آذر ۱۳٩٤ :: ۳ آذر ۱۳٩٤
» ٢٩ آبان ۱۳٩٤ :: ٢٩ آبان ۱۳٩٤
» ٩ مهر ۱۳٩٤ :: ٩ مهر ۱۳٩٤
» ۱٦ شهریور ۱۳٩٤ :: ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
» ٤ امرداد ۱۳٩٤ :: ٤ امرداد ۱۳٩٤
» ٢ تیر ۱۳٩٤ :: ٢ تیر ۱۳٩٤
» ۸ خرداد ۱۳٩٤ :: ۸ خرداد ۱۳٩٤
» ٧ خرداد ۱۳٩٤ :: ٧ خرداد ۱۳٩٤
» ٦ خرداد ۱۳٩٤ :: ٦ خرداد ۱۳٩٤
» ۱ خرداد ۱۳٩٤ :: ۱ خرداد ۱۳٩٤
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤