نیمـه شب

 

در آغـوشِ بازِ پنجـره

 

مـاه

 

96/05/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 45 بازدید