از تـو

 

سخـن می گـویم

 

و از چالـشِ چشـمَ ت ،

 

که تفسیـر عشـق را

 

به ژرفـای اقیانـوس ها

 

می بَـرد

 

94/2/16  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 / 0 نظر / 13 بازدید