هق هقِ چشـمَ ت

بــاران

قبلـه ی دلَ ت

خـورشـید

نــوری

کـه از تـــو

عبـور میکنـد

رنگیـن کمــان

مـی شـود

94/1/19  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 0 نظر / 10 بازدید