مثـلِ

 

ایـوان هایِ قدیمـی

 

بهـارخـوابِ

 

آغـوشَ ت

 

جـایِ دنجـی ست

 

94/2/16  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

  

/ 0 نظر / 12 بازدید