از تــو خوابــی

کـه مــرا

در خــورِ تعبیـر نشد

94/2/1  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید