مـُرغِ شیـدایِ
دلَ م
نشستـه بـر
ایـوانِ انتظـار
با دستِ
مهـربانَ ت
مُشتـی غزل بپـاش
بر صبـحِ زندگــی

93/11/18  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 0 نظر / 10 بازدید