لحظه ای آفتـاب

 

لحظه ای بـاران

 

رنگین کمانی ست زندگـی

 

96/04/02ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 15 بازدید