غلـط افتـاده

بـر تحـــریـرِ

این تقـدیـــر

کـه از ایـن

مـــا ،

تـــو

جــا مـانـــدی

94/1/23  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


 

/ 0 نظر / 9 بازدید