بـه شش کُنــجِ

دلَ م
چنـان روییــده ای
کـه راه مـی رومُ
دستِ خیـال
از حافظـه ام
عطــرِ تــو را
می چینـــد

94/1/24  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید