صبـحِ سعادتَ م

کـه از

چشمـه ی

خورشیـدِ تــو

نـوش میکنم

آوایِ

سپیـده دَم را

94/1/22  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 20 بازدید