شـب  از  
 
 
چشــمِ  مـاهگــونَ ت  
 
 
... ستــاره  مـی چینــد 
 
 
ـــ 94/5/1 ــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا
 
/ 0 نظر / 13 بازدید