به خـوابی که

 

تـو تعبیـرِ محـالَ ش می شدی هر شب ،

 

عشـق

 

رَج بـه رَج بیهـوده بر فـرشِ دلَـم میزد ،

 

نقشِ دل انگیـزِ خیالَ ت را ...

 

93/4/10 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

  


/ 0 نظر / 14 بازدید