هـر چـه
دشتِ خاطراتَ م را
میـن یابـی می کنـم
بـاز از تــو
خاطـری جامانـده
تا تَرکِـش شود
بر جـانِ مـا

94/1/10  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


 


/ 0 نظر / 9 بازدید