پاکــ تـر از

 

ذهـنِ گیـاه

 

اردیبـهشـتِ

 

لبـخنـدَت

 

مــــرا

 

از عَــدَم

 

بـه عَــدَن

 

پیوند  می دهــد

 

94/2/13  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)



/ 0 نظر / 13 بازدید