تاریکــیِ

شـبَ ت را

مــاه

شـدم ، امــا

تـــو

نیمـه ی روشـنِ

منـــی

94/1/18  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 0 نظر / 5 بازدید