بـرای  فـتــحِ  تــــو  ،  

 

قلـبَ م  را بـر میــدارم  و  

 

بیـت  بیـتِ  چشــمَ ت  را

 

 آنـگــونه  کـه  هسـت  مــی سُــرایـم ...

 

  94/7/1 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

  


/ 0 نظر / 13 بازدید