تـــو

در متـنِ جـاده

همیشـه

نقطـه ای

94/1/20  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 0 نظر / 9 بازدید