قایقِ شکستـه

 

گاه نمادِ صلـحِ دیرهنگام است

 

ابر سفیـد

 

96/05/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 51 بازدید