در مـداری

ایستـاده ام

که جـز

سپیـدیِ

اندیشـه یِ خیـالَ ت

هیـچ شَهپـری

اوجِ پـروازم را

نمی سـراید

94/1/28  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید