بیـرون از پاییـز

 

ایستاده

 

گُلِ همیشه بهـار

 

96/03/25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 16 بازدید