هـر روز
کـه بی تــو
بیایـد
دلَ م
بیشتـر
تــو را
می خواهـد

94/1/5  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


 


/ 0 نظر / 8 بازدید