در خشکسالـیِ

 

محبـت

 

نـم نـمِ

 

بـارشِ حـرف هایِ

 

ابـری و دلتنـگ

 

و کمتـر کسی ، امــا

 

عطـرِ خـاکِ

 

بـاران خـورده را

 

مـی فهمـد

 

94/2/14  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 1 نظر / 14 بازدید

کاش به خواب ِ عشــق بیــاید شهــرزادِ عشق من و هــــزار و یک شب حرف ِ ناگفته حرف ِ ناگفته حرف ِ ... م درجزی