ولولـه انداختـه اند
گنجشک هـایِ اشتیـاق
بـر سیـم هایِ رابطـه

94/2/3  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 1 نظر / 21 بازدید