، ز شـوقَ ت رنـگِ پــروازم 
 
 
، همچــو آسمــان 
 
 
همچــو دریــا
 
 
آبـیِ بـی رنـگ بـاش 
 

 

 94/6/9 ـــــــــــــــــــــــــــــــالف.س.گلسا

    
/ 1 نظر / 36 بازدید