نه یـک روز

 

که هــر روز

 

سـاده و  بی تکلـف

 

میـانِ

 

 پرانتزـِ آغـوشِ مان

 

فـواره یِ احسـاس

 

سـر به فلـک

 

می کشـد

 

94/2/20  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)


/ 1 نظر / 27 بازدید
پویا

چه ساده و رویایی محشره اون پرانتز آغوش[گل]