و از تــــو

عشـق

پیچــکِ

سبــزِ بهــارست

که قـاب میگیـــرد

حیــاتِ

قلبَ م را

94/1/24  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید