شکستـن

 

تنهـا کلیدِ رهـایی ات ،

 

قفلِ زنگ بستـه

 

96/04/04ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 15 بازدید