بـُرنده تـر و
زهـرآگیـن تـر است
تـیــغِ
خشکیــده
گلِ سـُرخی
که عطـرِ عشـق
از سـرش
پریـده باشـد

94/1/9  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)


/ 0 نظر / 22 بازدید