فــردا دوبـاره

 

از این خیـابـان

 

می گـذری

 

و در همین حوالـی

 

نهــالِ پـُر شکـوفه ای

 

تمـامـیِ

 

طـوفانِ دیشب را

 

فرامـوش میکنـد

 

94/2/19  ــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 3 نظر / 12 بازدید
barane

زیبا کلامم بی تعرف می گوییم از خوندن این همه زیبایی سیر نمی شوم...