در بی نهـایتِ

عبـــور

تـــــو

فتـحِ رفتنــی

مـن امـــا ،

سـربـازی

کـه بـا

هـر خاطــــره

تـَن به تـَن

جنگیــده اسـت

94/1/25  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید