قصـه

 

شیــرین

 

امــا

 

تیشـه با

 

دستِ فـرهـاد

 

بیگـانه بـود

 

93/11/16 ــــــــــــــــــــــــالف.س (گلسا)

 


/ 0 نظر / 12 بازدید