آوار ، آوار ، آوار ،

 

کنار سایـه اش دراز کشیـده

 

دیـوار

 

96/04/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 / 0 نظر / 15 بازدید