امـروز هـم
امتـدادِ نبـودنِ
دیـروز تـوست

94/2/3  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید