زبـانِ آتـش را ،

خاکستـرِ سـرد

خـوب

می فهمـد

94/1/17  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 


/ 0 نظر / 25 بازدید