از گلستـانِ
دستـانَ ت
گـُل واژه هـایِ
معطـر به
عشــق
بر انـدامِ شعــر
می پیچـد

94/1/30  ــــــــــــــــــــــــــــــــالف.س  (گلسا)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید