مسیرِ رفتـن را نشان میدهد

 

شاخـه ی

 

خمیـده در بـاد

 

96/03/24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهه سلیمی

 


/ 0 نظر / 19 بازدید